Journal

Sustainability (ISSN: 20711050)
14
22
15355
พฤศจิกายน 2022
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน