Journal

แนวทางการผลิตแผ่นดูดซับเสียงจากใยกัญชงด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในชุมชน
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ISSN: 26729040)
7
6
1-16
มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-