Journal

แบบจําลองสมการโครงสร้างผลกระทบของคุณภาพการบริการด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความไว้วางใจและความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
วารสารเกษตรศาสตร์ธุรกิจประยุกต์ (ISSN: 25396250)
16
24
29-48
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-