Journal

ภาพตัวแทนของตัวละครองค์ชายในหนังตะลุงของนายณรงค์ จันทร์พุ่ม: การศึกษาตามแนววาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ISSN: 27302016)
30
2
98-127
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-