Journal

การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากโรงงานผลิตเอทานอลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
5
2
16-27
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-