Journal

การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผ่านการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ISSN: 25869345)
24
3
147-157
กรกฎาคม - กันยายน 2022
ชาติ
-
-
-
-