Journal

ปัจจัยในการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัยและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด NFT Game (Non-Fungible Token) ในกลุ่มผู้บริโภค Generation Y
วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (ISSN: 25869612)
5
2
134-149
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-