Journal

อิทธิพลการเปิดรับสื่อออนไลน์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยวของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (ISSN: 26300362)
9
5
313-330
พฤษภาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-