Journal

Journal of Physics D: Applied Physics (ISSN: 00223727)
55
36
365201
กันยายน 2022
นานาชาติ
Traditional
Article
-

Author

Output From Project

โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติจากการปลดปล่อยอิเล็กตรอนในสนามไฟฟ้าแรงสูงระดับนาโน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01020512 ชื่อวิชา Seed Technology,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003481 ชื่อวิชา Seed Technology of Field Crops,2 ม.ค. 2023 - 29 ธ.ค. 2023