Journal

Article
อาการผิดปกติทางโครงร่างและระบบกล้ามเนื้อ และกิจกรรมทางกายขณะทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ผุ้ให้บริการในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Journal
วารสารวิจัยเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต (ISSN: 27739279)
Volume
2
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2022
Page
38-50
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-