Journal

บรรยากาศองค์การและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดกาฬสินธ์ุ
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (ISSN: 19062605)
14
1
431-440
มกราคม - เมษายน 2021
ชาติ
-
-
-
-