Journal

Tropical Animal Health and Production (ISSN: 15737438)
54
4
226-235
สิงหาคม 2022
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การใช้แป้งจากลำต้นสับปะรดเพื่อเป็นวัตถุดิบที่มีศักยภาพในอาหารโค

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สุระสิงห์ฟาร์ม การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในการขุนโคเนื้อเพื่อให้มีไขมันแทรกสูง และปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตโบมิเลน ได้นำแป้งจากต้นสับประรดไปเพิ่มมุลค่าและจำหน่ายเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์,1 ม.ค. 2020 - 4 ธ.ค. 2023