Journal

การพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานหน่วยรับรอง GLOBALGAP
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
6
1
1-10
มกราคม - เมษายน 2008
ชาติ
-
-
-
-