Journal

ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 2821935X)
1
1
1-21
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-