Journal

การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากบ่อเลี้ยงปลาในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
38
6
571-580
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-