Journal

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิตครู
วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ISSN: 26729199)
14
1
185-202
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-