Journal

Journal of Education and Learning (ISSN: 19275250)
11
5
82-92
มิถุนายน 2022
นานาชาติ
-
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนตำบลบ้านแหลม จ.สุพรรณบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวเชิงชุมชน,23 ธ.ค. 2020 - 23 ธ.ค. 2020