Journal

ผลกระทบของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางการเงิน และภาวะเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มวัยทำงานในจังหวัดชลบุรี
วารสารการบัญชีและการจัดการ (ISSN: 27303276)
14
1
54-63
มกราคม - มีนาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-