Journal

Article
Application of an Electrolytic Water Treatment Technique in a Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) Closed-Hatchery System
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
42
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2008
Page
503-512
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การใช้เทคนิคอิเลคโทรไลซิสในการบำบัดน้ำในการอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมระบบปิด

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251464 ชื่อวิชา Pond & Hatchery Design,3 ก.ย. 2010 - 3 ก.ย. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อารสัตว์ จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :นำไปใช้ในโรงเพาะฟักลูกกุ้ง,18 พ.ย. 2009 - 20 ก.ย. 2010