Journal

Article
อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติของดินในพื้นที่ดินนาบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย
Journal
เกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
40
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2022
Page
7-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-