Journal

Article
การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการใช้สถานการณ์ในชีวิตจริงรวมกับการใช้คําถามที่ส่งเสริมมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Journal
สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ (ISSN: 24081361)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
1-12
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-