Journal

การประเมินศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตปศุสัตว์ (สุกร) ในประเทศไทย
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ISSN: 26729040)
7
6
300-316
มิถุนายน 2022
ชาติ
-
-
-
-