Journal

การประเมินความถูกต้องของการจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับด้วยการกำหนดรูปแบบจุดควบคุมภาคพื้นดินที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
27
1
524-541
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-