Journal

ผลของการฝึกกระโดดเชือกที่มีต่อความหนาแน่นของมวลกระดูกส้นเท้า และสุขสมรรถนะในหญิงวัยรุ่น
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
34
2
100-107
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-