Journal

การวิเคราะห์จำแนกสถานการณ์การทรุดตัวของแผ่นดินตามสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและน้ำบาดาล กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
วารสารภูมิศาสตร์
-
-
85-94
มกราคม - ธันวาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-