Journal

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความภักดีต่อตราสินค้าผ่านคุณภาพการบริการและ ประสบการณ์ตราสินค้า กรณีศึกษาธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม จังหวัดนนทบุรี
BU Academic Review (ISSN: 26510952)
20
2
47-61
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-