Journal

อิทธิพลของภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและความจริงแท้ต่อการรับรู้คุณค่าในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยมีเพศและอายุเป็นตัวแปรกำกับ
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น (ISSN: 26976161)
7
12
123-138
ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-