Journal

การกระจายตัวของสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในภาคกลางของประเทศไทย
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
50
1
204-215
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022
ชาติ
-
Article
-
-