Journal

ปััจจัยที่ส่งผลต่อการใช้แอปพลิเคชันสั่งและจัดส่งอาหารของผู้บริโภคกลุ่มมิลเลนเนียลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา (ISSN: 27302075)
11
3
554-565
กรกฎาคม - กันยายน 2021
ชาติ
-
-
-
-