Journal

Article
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้า-ส่งออกน้ำมะพร้าวของประเทศไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
Journal
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (ISSN: 24081728)
Volume
8
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2022
Page
8-17
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-