Journal

Article
การศึกษาลักษณะและกลวิธีการแปลคำต้องห้ามในบทบรรยายใต้ภาพจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยของซีรีส์วายจีน: กรณีศึกษาซีรีส์วายจีนเรื่อง “ร้ายนักรักเสพติด”
Journal
วารสารจีนศึกษา (ISSN: 19051972)
Volume
14
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
Page
265-306
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-