Journal

Article
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
Journal
วารสารวิชาการธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713X)
Volume
13
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
Page
237-254
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-