Journal

Article
ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่: กรณีศึกษาแปลงใหญ่เงาะโรงเรียน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
39
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2021
Page
313-320
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-