Journal

Article
การวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของหัวหน้างานโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคาโน: มุมมองของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
Volume
18
Issue
2
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2021
Page
70-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-