Journal

การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ ASSURE Model เพื่อวางแผนการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแนะแนว ของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ISSN: 16853954)
20
3
1-10
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-