Journal

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี (ISSN: 26729202)
16
1
25-33
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-