Journal

Article
อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี
Journal
วารสารธุรกิจปริทัศน์ (ISSN: 1905713X)
Volume
13
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
Page
26-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-