Journal

การกำหนดอัตลักษณ์แบรนด์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแหล่งตามคุณค่าและอัตลักษณ์ของพื้นที่
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
18
1
86-98
กรกฎาคม - กันยายน 2021
ชาติ
-
-
-
-