Journal

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกต่อการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
วารสารวิชาการภูมิสถาปัตยกรรม (ISSN: 2697553x)
3
1
41-65
มกราคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-