Journal

การประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารและกลุ่มอาการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานในอาคารใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ (ISSN: 19058160)
15
1
161-172
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การตรวจวัดสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร การใช้ประโยชน์ :การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาล จะทำให้ทราบผลการตรวจวัดเพื่อผู้ที่เกี่ยวจัดการแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคารและความปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ,1 พ.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2019