Journal

Article
ทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
Journal
วารสารพยาบาลตำรวจ (ISSN: 1906652X)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2021
Page
180-189
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-