Journal

ทุนทางจิตวิทยา ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความยึดมั่นผูกพันในงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
วารสารพยาบาลตำรวจ (ISSN: 1906652X)
13
1
180-189
มกราคม - มิถุนายน 2021
ชาติ
-
-
-
-