Journal

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การผลิตชวนชมแฟนซีสำหรับผู้สูงอายุผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
5
2
31-51
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-