Journal

องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานการจัดการเรียนรู้แบบอิมเมอร์ซีฟเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางวัฒนธรรม
วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ISSN: 16865375)
16
21
18-33
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-