Journal

การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้านร่วมกับเทคนิคกลุ่มสืบค้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 26974061)
5
2
1-19
กรกฎาคม - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-