Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่ากิจการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน SET100
วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ISSN: 2286718x)
9
4
1-14
ตุลาคม - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-