Journal

การเปรียบเทียบความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียของฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์เฟสอนาเทสและเฟสรูไทล์
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา (ISSN: 23510781)
26
3
1390-1408
กันยายน - ธันวาคม 2021
ชาติ
-
-
-
-