Journal

Article
Effect of Modified Silica Fume Using MPTMS for the Enhanced EPDM Foam Insulation
Journal
Polymers (ISSN: 20734360)
Volume
13
Issue
17
Year
กันยายน 2021
Page
2996-1-8
Class
นานาชาติ
DOI
10.3390/ polym13172996
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวัสดุเหลือใช้ในการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของยางธรรมชาติ แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,1 ก.ค. 2021 - 30 ก.ย. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420373 ชื่อวิชา Material Science I,1 ก.ย. 2021 - 30 ก.ย. 2022