Journal

รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร
วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ (ISSN: 26729040)
7
3
287-301
มีนาคม 2022
ชาติ
-
-
-
-