Journal

การพัฒนาวีดิทัศน์ เรื่องการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
1
1
30-36
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-