Journal

Article
ผลของการใช้รูปแบบการจัดการสภาพแวดล้อมการจำลองแบบเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางการพยาบาลและความสามารถในตนเองของนักศึกษาพยาบาล
Journal
วารสารพยาบาลตำรวจ (ISSN: 2672961x)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2020
Page
409-416
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-